Back

Uw privacy is onze prioriteit

Bij Upcycle Academy vzw vinden wij dat uw privacy belangrijk is en beschermd moet worden. Daarom vertellen wij u graag wat wij voor u doen. Als onderdeel van onze zakelijke en wettelijke verplichtingen verzamelen en verwerken wij een bepaalde hoeveelheid persoonsgegevens en wij doen er alles aan om die te beschermen. Deze privacy policy is opgesteld met inachtneming van de GDPR en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

Upcycle Academy vzw (hierna “wij”, “ons” genoemd) treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

 • Upcycle Academy, verening zonder winstoogmerk naar Belgisch recht

 • Ondernemingsnummer RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0805.102.176

 • Contact: info@upcycle-academy.be

2. Definities

In deze verklaring verstaan wij onder de volgende termen het volgende:

 • De gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die onze website wenst te raadplegen en wiens gegevens kunnen worden verzameld en met ons in een (contractuele) relatie van welke aard dan ook komt of komt te staan.

 • De verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 • De verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die op verzoek van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De gelastigde voor de verwerking handelt altijd volgens de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking en is verplicht te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

 • ‘Persoonsgegevens’: met het oog op de toepassing op grond van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

  Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

  Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie-element zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale entiteit van die natuurlijke persoon.

 • ‘Privacywetgeving’: de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of Algemene verordening gegevensbescherming). ‘Telecommunicatiewet’: de wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (hierna de Telecommunicatiewet genoemd).

 • ‘Elektronische communicatiewet’: de uitvoering van de Telecommunicatiewet in artikel 129 van de Elektronische communicatiewet van 13 juni 2005.

3. Gegevensbeheerder en -verwerker

De verantwoordelijke voor de verwerking is Upcycle Academy vzw. Die verantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke juridische en technische middelen voor deze verwerking worden gebruikt.

4. Algemene beginselen van toepassing op de verwerking

 • Beginsel van rechtmatigheid en billijkheid: Wij besteden bijzondere aandacht aan de naleving van de algemene beginselen die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens en de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen dat de verwerking op een legale en transparante manier gebeurt.

 • Beperking tot wat noodzakelijk en nauwkeurig is: Wij zullen ons strikt beperken tot het verzamelen van alleen die gegevens die nodig zijn voor de vereiste doeleinden. Wij streven ernaar om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurige gegevens te verzamelen.

 • Beperking van de bewaring in de tijd: Wij zullen de bewaring van gegevens in de tijd beperken door ervoor te zorgen dat zij worden vernietigd of geanonimiseerd zodra de verwerking is voltooid of de doeleinden zijn bereikt. De geïnstalleerde cookies zijn specifiek in de tijd beperkt naar gelang van hun gebruik of type.

 • Beveiliging van uw gegevens: Wij nemen de veiligheid van uw gegevens zeer ernstig en doen alles wat in ons vermogen ligt om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. 

5. Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen privacy beleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw transactie met betrekking tot de aankoop. Voor deze providers raden we u aan hun privacy beleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld. Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan u of ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie (s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, wordt u niet langer beheerst door dit privacy beleid of de Servicevoorwaarden van onze website. Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van andere sites en moedigen u aan om hun privacy verklaringen te lezen. Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over wie onze site bezoekt en naar welke pagina’s wordt gekeken. Dit helpt ons om een betere ervaring te creëren voor al onze klanten.

6. Doeleinden van de verwerking

Upcycle Academy vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Upcycle Academy vzw zal uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende gevallen:

 • Bestellen

 • Contact met de klantenservice

 • Zakelijke bestellingen

We kunnen je gegevens ook gebruiken bij gerechtvaardigd belang. In dit geval gebruiken we je gegevens om je een persoonlijke winkelervaring te bieden. We passen bijvoorbeeld onze webshops aan op jouw interesses. We gebruiken je gegevens voor:

 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek

 • Contact met de klantenservice

 • Verbetering van onze webshops en service

 • Je account

 • Nieuwsbrieven en e-mail

 • Acties

 • Persoonlijk advies

 • Social media

 • Beveiliging

7. Duur

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databanken zodra deze niet meer nodig zijn om de in punt 6 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Daarnaast zullen wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer jij jouw recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens correct hebt uitgeoefend. Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie.

8. Gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens op, maar alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, of in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Als u op de juiste wijze gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten, zullen wij uiteraard ook uw persoonsgegevens wissen.

9. Uw rechten

Wij willen u graag informeren over uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens:

 • Recht op toegang tot verzamelde gegevens: u hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en om informatie over hoe wij die gegevens gebruiken.

 • Recht op verbetering: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om te worden vergeten: mits aan bepaalde wettelijke voorwaarden is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens

  • Indien de verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden en oogmerken van de verwerking waarvoor zij werden verzameld.

  • Indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming zonder andere rechtsgrondslag voor die verwerking en u op uw toestemming wenst terug te komen.

  • Indien u op legitieme gronden bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

  • Als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

  • Indien er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om in bepaalde gevallen te verzoeken om beperking van de verwerking;

  • U betwist de juistheid van bepaalde gegevens

  • De verwerking van uw gegevens is onwettig

  • Uw persoonsgegevens zijn nodig voor gerechtelijke procedures.

 • Recht van bezwaar tegen verwerking: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden of profilering. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt, tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende legitieme gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken indien uw toestemming de grondslag is voor de rechtmatigheid van de verwerking.

  • Dit sluit verwerking op basis van andere criteria dan uw toestemming niet uit, in welk geval het ontbreken van uw toestemming geen gevolgen zou hebben (indien de verwerking bijvoorbeeld gebaseerd is op de nakoming van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en ons).

  • De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond toen uw toestemming op geldige wijze werd verkregen.

In geval van een verzoek van uw kant verbinden wij ons ertoe u binnen een maand te antwoorden. U kunt ons bereiken op gdpr@nimatstores.be.

Indien u dit nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De indiening van een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit heeft geen invloed op de tussenkomst van een burgerlijke rechtbank.

10. Gegevensoverdracht en geografische toepassing

Upcycle Academy vzw is gevestigd in België, het is echter mogelijk dat gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Als gevolg van artikel 44 van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens is elke overdracht van persoonsgegevens buiten de EU alleen mogelijk als in het betrokken land een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie heeft de opdracht gekregen een evaluatie te maken van het beschermingsniveau in een bepaald land, gebied, regio of zelfs internationale organisatie. Indien dit beschermingsniveau toereikend wordt geacht, kan een overdracht plaatsvinden. NimatStores garandeert dat zij geen gegevens verwerkt of opslaat in landen die geen passend beschermingsniveau toepassen, met de volgende uitzonderingen:

 • indien de betrokkene uitdrukkelijk met de voorgenomen overdracht heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de overdracht voor hem inhoudt indien het passend karakter niet wordt vastgesteld en er geen passende waarborgen worden geboden;
 • indien de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;

 • indien de overdracht noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst die in het belang van de betrokkene is gesloten tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een andere natuurlijke of rechtspersoon;

 • indien de overdracht noodzakelijk is om gewichtige redenen van algemeen belang;

 • indien de overdracht noodzakelijk is voor de instelling, de uitoefening of de grondslag van een gerechtelijke procedure;

 • indien de overdracht noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is om toestemming te geven;

 • indien de overdracht geschiedt uit een register dat krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat bedoeld is om het publiek voor te lichten en dat kan worden geraadpleegd door eenieder of door elke persoon die een rechtmatig belang kan aantonen, doch uitsluitend voor zover in dit geval de voorwaarden voor raadpleging waarin het recht van de Unie of van een lidstaat voorziet, zijn nageleefd.

Upcycle Academy vzw zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals vermeld in deze verklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Upcycle Academy vzw, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Upcycle Academy vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten.

10. Klachten

Je kan steeds een klacht indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar adres of via e-mail aan e-mailadres. We verbinden ons ertoe om binnen de maand een gevolg te geven aan jouw verzoek. Je beschikt ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

11. Vragen en contactgegevens

Als u toegang wilt hebben tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht willen indienen of eenvoudigweg meer informatie zou willen, neem dan contact op met info@upcycle-academy.be.